วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2564 13:08

ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลท์ติกเชื่อมหมู่บ้านจากบ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2 ถึง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7

    ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลท์ติกเชื่อมหมู่บ้านจากบ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2 ถึง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 353,400.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ