วันอังคาร, 20 เมษายน 2564 10:36

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรานงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้รับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้วนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญํติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 72 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ