วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 14:51

ประกาศข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลโสกแสง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และนายอำเภอนาจะหลวยได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญัติเรื่องดังกล่าวแล้ว

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ